Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd, tenzij uit de context anders blijkt:


Afnemer:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Verbruggen Food Group bestellingen plaatst, producten koopt en/of met Verbruggen Food Group overeenkomsten aangaat, dan wel aan wie Verbruggen Food Group aanbiedingen doet.


Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Verbruggen Food Group en Afnemer betreffende de Levering van goederen en/of diensten.


Levering:

Leveringsvoorwaarden:

Deze algemene leveringsvoorwaarden van Verbruggen Haps gedateerd 20 mei 2019.


Partijen:

Afnemer en Verbruggen Food Group


Aanbieding:

Elke (algemeen of specifiek aan een Afnemer gerichte) aanbieding of offerte van Verbruggen Food Group


Dag- en koelverse producten:

Producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals aardappelen, groente en fruit (AGF), brood, eieren, gesneden producten en producten welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde micrologisch bederf en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan. Diepvriesproducten zijn houdbare producten die niet onder het begrip droge kruidenierswaren dan wel dag- en koelverse producten vallen maar wel onder de temperatuureisen zoals vastgelegd in de HACCP-regelgeving dienen te worden opgeslagen en vervoerd.


Iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Verbruggen Food Group bestellingen plaatst, producten koopt en/of met Verbruggen Food Group overeenkomsten aangaat, dan wel aan wie Verbruggen Food Group aanbiedingen doet. 


De overeenkomst tussen Verbruggen Food Group en Afnemer betreffende de Levering van goederen en/of diensten. 


Het afleveren, in bezit stellen en/of in de mach brengen van goederen aan Afnemer. 


Deze algemene leveringsvoorwaarden van Verbruggen Food Group gedateerd 20 mei 2019. 


Afnemer en Verbruggen Food Group. 

Elke (algemeen of specifiek aan een Afnemer gerichte) aanbieding of offerte van Verbruggen Food Group. 


Producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals aardappelen, groente en fruit (AGF), brood, eieren, gesneden producten en producten welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde micrologisch bederf en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan. Diepvriesproducten zijn houdbare producten die niet onder het begrip droge kruidenierswaren dan wel dag- en koelverse producten vallen maar wel onder de temperatuureisen zoals vastgelegd in de HACCP-regelgeving dienen te worden opgeslagen en vervoerd. 


Droge kruidenierswaren en andere productendie niet onder het begrip diepvries of dag- en koelverse producten vallen en non-foodproducten. 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verbruggen Food Group, statutair gevestigd te Haps en kantoorhoudende aan de Klopsteen 6, 5443 PW Haps en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16019393. 


Houdbare producten: 

Verbruggen Food Group: 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden

• 2.1 Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing.

• 2.2 Verbruggen Food Group aanvaard een Overeenkomst slechts indien deze Leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

• 2.3 Alle bedingen in deze Leveringsvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Verbruggen Food Group en alle personen die voor Verbruggen Food Group werkzaam zijn en/of door Verbruggen Food Group zijn ingeschakeld.


Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

• 3.1 Onze Aanbiedingen zijn gebaseerd op marktprijzen en gelden onder voorbehoud daarvan. Aanbiedingen hebben een maximale geldigheidsduur van drie (3) maanden, tenzij uit de desbetreffende Aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt Aanbiedingen kunnen alleen integraal worden aanvaard.

• 3.2 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en prijs. De hoeveelheden en de prijs uit een dergelijke Aanbieding gelden niet voor eventuele nabestellingen.

• 3.3 De al dan niet op basis van een Aanbieding gegeven order aan Verbruggen Food Group geldt als aanbod, welke door Verbruggen Food Group schriftelijk dient te worden aanvaard alvorens een Overeenkomst tot stand komt.

• 3.4 Elke met Verbruggen Food Group aangegane Overeenkomstbevat de ontbindende of opschortende voorwaarde –dit uitsluitend ter keuze van Verbruggen Food Group – datVerbruggen Food Group van voldoende kredietwaardigheid van de Afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Verbruggen Food Group. Verbruggen Food Group heeft om deze reden het recht om een order van een Afnemer te weigeren.

• 3.5 Wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst en deze Leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig, indien ze schriftelijk door vertegenwoordigingsbevoegden namens Verbruggen Food Group zijn bevestigd.

• 3.6 Aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een product, in de voorwaarden voor de aankoop van een product en/of Aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een Aanbieding binden Verbruggen Food Group niet.

• 3.7 Indien met twee of meer Afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten Overeenkomst.


Artikel 4 – Hoeveelheden en afwijkingen

4.1 Door de Afnemer bestelde hoeveelheden worden door Verbruggen Food Group automatisch aangepast aan de door Verbruggen Food Group gehanteerde minimum hoeveelheden/ verpakkingseenheden. 

4.2 Bij Leveringen van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, fruit alsmede bij kaas en andere zuivelproducten, is een afwijking toegestaan van tien procent (10%) op het bestelde gewicht. 


Artikel 5 – Prijs en prijsherziening

• 5.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Verbruggen Food Group, zoals de kosten van emballage en omverpakkingen.

• 5.2 Indien bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden bij Verbruggen Food Group zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende Afnemer van toepassing zijn.

• 5.3 De overeengekomen prijzen kunnen door Verbruggen Food Group eenzijdig (proportioneel) worden verhoogd, indien en voor zover na de Aanbieding een kostprijsbepalende factor van het product wijzigt in de periode tussen Aanbieding en de dag van aflevering.


Artikel 6 – Facturering en betaling

• 6.1 De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Verbruggen Food Group dient, ter keuze van Verbruggen Food Group, contant, per pin, dan wel door het 

afgeven van een machtiging tot automatische zakelijke incasso (B2B) plaats te vinden. Automatische incasso vindt uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum plaats. 

• 6.2 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

• 6.3 Indien en voor zover Verbruggen Food Group met Afnemer schriftelijk een afwijkende betaalwijze is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn.

• 6.4 In het geval Afnemer niet of niet tijdig heeft betaald, is de Afnemer zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf het tijdstip waarop de Afnemer in verzuim is, wordt hij de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procent (2%), verschuldigd over het openstaande saldo, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand telt.

• 6.5 Door de Afnemer gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van verschuldigd geworden rente en buitengerechtelijke incassokosten De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste vijftien procent (15%) van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van 50,00 (vijftig euro) en onverminderd het recht van Verbruggen Food Group om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen Eerst na voldoening van deze bedragen strekken betalingen van de Afnemer in mindering op opeisbare facturen, waarbij deze telkens strekken in mindering op de langst opeisbare facturen, ongeacht de omschrijving die de Afnemer aan de betaling heeft gegeven.


Artikel 7 – Verplichtingen van partijen

• 7.1 Leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet fataal.

• 7.2 Verbruggen Food Group zal dreigende levertijdoverschrijding tijdig melden aan Afnemer. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar de eisen van redelijkheid en billijkheid van de Afnemer niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de Afnemer de overeenkomst, dan vloeit daaruit voor Verbruggen Food Group geen verplichting voort tot het vergoeden van enige door de Afnemer ter zake geleden schade.

• 7.3 De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Verbruggen Food Group is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de Afnemer te factureren.

• 7.4 Afnemer is verplicht om bestelde en geleverde producten op het overeengekomen tijdstip af te nemen en zonder beroep op korting, verrekening of opschorting te betalen.

• 7.5 Afnemer is in voorkomend geval verplicht zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen.

• 7.6 Afnemer dient in voorkomend geval ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht.

7.7 Afnemer is in voorkomend geval gehouden tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Verbruggen Food Group geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCPnormen en bewaarvoorschriften. 


Artikel 8 – Levering risico-overgang en klachten

• 8.1 De eigendom van de producten gaat over op Afnemer nadat deze zijn geleverd en – volledig – betaald.

• 8.2 Levering geschiedt:(i) Door overhandiging van het verkochte aan Afnemer op het adres van Verbruggen Food Group; of(ii) Door aflevering van het verkochte op delocatie waar de Afnemer is gevestigd dan wel op een andere tussen Partijen overeengekomen locatie.

• 8.3 Vanaf tijdstip van Levering zijn de producten voor risico van Afnemer.

• 8.4 Bij aflevering van de gekochte producten op de locatie van Afnemer of de overeengekomen locatie geschiedt het inladen, vervoer en uitladen voor risico van Verbruggen Food Group. Zodra de producten zijn uitgeladen, zijn ze voor risico van Afnemer.

• 8.5 Afnemer dient bij aflevering na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt en onder meer te controleren of: (i) De juiste producten zijn geleverd;(ii) De producten zichtbare schade vertonen;

(iii) De aantallen, hoeveelheden en gewicht van de producten in overeenstemming met het gefactureerde zijn; en(iv) De producten voldoen aan de toepasselijke kwaliteitseisen en hygiëne en temperatuur normen. 

8.6 De Afnemer dient eventuele gebreken onmiddellijk na 

ontvangst telefonisch te melden en dezelfde dag deze melding schriftelijk te bevestigen. 


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

• 9.1 De door Verbruggen Food Group afgeleverde producten blijven haar eigendom tot het tijdstip van volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten.

• 9.2 Afnemer verleent Verbruggen Food Group reeds nu alle medewerking die nodig is om Verbruggen Food Group in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en onbetaalde producten terug te nemen, waaronder het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Verbruggen Food Group afgeleverde producten te vinden zijn.


Artikel 10 – Klachten

• 10.1 Indien bij de ontvangst van de producten op het bewijs van aflevering of de pakbon geen opmerking is gemaakt met betrekking tot gebreken, geldt zulks als volledig bewijs dat de Afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen en voorts dat de juiste producten zijn geleverd, in de juiste aantallen, hoeveelheden en gewicht en dat ze aan de toepasselijke 

kwaliteitseisen en hygiëne- en temperatuur normen voldoen. 

• 10.2 Overige gebreken – voor zover zij niet aanstond geconstateerd hadden kunnen worden – dienen binnen zes (6) uur (dag- en koelverse producten en diepvriesproducten) respectievelijk 24 uur (overige producten) aan Verbruggen Food Group schriftelijk gemeld te worden, bij gebreke waarvan een klacht niet meer in behandeling wordt genomen.

• 10.3 Indien de Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Verbruggen Food Group de keuze het afgekeurde product voor haar rekening te vervangen, dan wel de Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door Verbruggen Food Group niet vergoed. Afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 11 – Vervoer

Bij aflevering van de producten op het adres van de Afnemer of op een andere overeengekomen locatie, wordt de wijze van transport door Verbruggen Food Group bepaald. 


Artikel 12 – Emballage

• 12.1 De verpakking voor éénmalig gebruik is inbegrepen in de prijs van de producten. Voor deze verpakkingen wordt geen statiegeld berekend behoudens wettelijke verplichting.

• 12.2 Indien de goederen worden afgeleverd op zogenaamde europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal Verbruggen Food Group deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij aan Verbruggen Food Group bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven. 

• 12.3 Indien Verbruggen Food Groups met Afnemer overeenkomt of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten (om)verpakking, restmateriaal, en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen de eventuele kosten van vernietiging ter plaatse voor rekening van de Afnemer.

• 12.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor éénmalig gebruik, blijft eigendom van Verbruggen Food Group, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Het risico van beschadiging of verlies van de emballage berust bij de Afnemer, totdat hij de zaken in goede staat aan Verbruggen Food Group heeft geretourneerd.

• 12.5 De Afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Verbruggen Food Group te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Verbruggen Food Group tot terugname van emballage geldt alleen indien de emballage in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien voor zover het rolcontainers betreft deze door Verbruggen Food Group zijn geleverd.

• 12.6 Het terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de betreffende kratten en dozen. Bij retourname van ongesorteerde kratten en dozen brengt Verbruggen Food Group per krat doos een sorteervergoeding in rekening.

12.7 De emballage wordt teruggenomen tegen het door Verbruggen Food Group in rekening gebrachte bedrag (statiegeld). De rekening wordt emballagemateriaal in het magazijn Haps is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging en retourname van vuile emballage of emballage die niet vrij is van afval of restmateriaal, behoudt Verbruggen Food Group het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd. 


Artikel 13 – Opslag

Indien Verbruggen Food Group in opdracht van de Afnemer aan hem verkochte of door hem bestelde producten opslaat, geschiedt dat op een door Verbruggen Food Group te bepalen wijze, zonder dat Verbruggen Food Group ter zake enige aansprakelijkheid aanvaardt. Evenmin zijn de betreffende producten verzekerd. Daar dient de Afnemer zelf zorg voor te dragen. 


Artikel 14 – Aansprakelijkheid

• 14.1 In geval van het toerekenbaar uitblijven van Levering, niet tijdige, onvolledige of niet deugdelijke Levering, is Verbruggen Food Group slechts gehouden het ontbrekende (alsnog) af te leveren, de afgeleverde zaak te herstellen dan wel te vervangen, één en ander ter vrije keuze van Verbruggen Food Group.

• 14.2 Verbruggen Food Group sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens voor directe schade die het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van Verbruggen Food Group. De aansprakelijkheid voor de in de vorige zin bedoelde schade is beperkt tot het bedrag van de betreffende order.

• 14.3 Afnemer vrijwaart Verbruggen Food Group tegen alle aanspraken van derden ter zake van door laatstgenoemden te lijden dan wel geleden schade, verband houdende met de Levering van producten door Verbruggen Food Group aan Afnemer. 

• 14.4 Het in dit artikel 14 bepaalde laat eventuele aansprakelijkheid van Verbruggen Food Group uit hoofde van dwingendrechtelijke bepalingen betrekking hebbend op productaansprakelijkheid onverlet. Verbruggen Food Group beperkt haar aansprakelijkheid voor schade als in dit artikellid bedoeld tot het bedrag waarvoor zij dekking heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

• 14.5 Indien Verbruggen Food Group naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen, dan wel haar medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde terugroepacties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van (de uiteindelijke) klanten op grond van een gebrek aan de geleverde producten, verplicht de Afnemer zich aan zulke maatregelen mee te werken en zich, indien dit noodzakelijk of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door Verbruggen Food Group.


Artikel 15 – Ontbinding

Een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming door Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uitde Overeenkomst, zijn faillissement, surséance van betaling of overname van het bedrijf van Verbruggen Food Group, geeft Verbruggen Food Group het enzijdige recht de Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Ontbinding geschiedt per email of op andere wijze ter discretie van Verbruggen Food Group. 


Artikel 16 – Nietige en/of vernietigbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden naar het oordeelvan de rechter geheel of gedeeltelijk als onredelijk bezwarend dan wel als nietig of vernietigbaar wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend, nietig of vernietigbaar wordt aangemerkt. De overige bepalingen blijven onverkort in stand. 


Artikel 17 – Overdracht en verval van rechten

• 17.1 Uitsluitend Verbruggen Food Group is bevoegd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

• 17.2 Iedere vordering op Verbruggen Food Group vervalt, indien Verbruggen Food Group niet binnen zes (6) maanden na ontvangst van de op zodanige vordering betrekking hebbende aanspraak, in rechte is betrokken.


Artikel 18 – Digitale gegevens en privacy

Bij de totstandkoming van een Overeenkomst legt Verbruggen Food Group de gegevens van de Afnemer vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten), marketing-en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en marktonderzoek. 


Artikel 19 – Overmacht

19.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Verbruggen Food Group welke van dien aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verbruggen Food Group kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe) leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen. 

19.2 Indien Verbruggen Food Group door overmacht de Overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Verbruggen Food Group het recht de Overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks uitsluitend ter keuze van Verbruggen Food Group Verbruggen Food Group is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Verbruggen Food Group, om de Overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de Overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden. 


Artikel 20 – Geheimhouding

Afnemer is verplicht om alle informatie en gegevens van Verbruggen Food Group geheim te houden. Afnemer zal binnen het raamwerk van de Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van Verbruggen Food Group te beschermen. 


Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op deze Overeenkomst, alle daaruit vortvloeiende of daarmee verband houdende contractuele verplichtingen en op de uitleg daarvan, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). 

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Leveringsvoorwaarden, een Overeenkomst en/of een Aanbieding, inclusief een geschil ten aanzien van het bestaan, de geldigheid en de beëindiging van deze Leveringsvoorwaarden of iedere niet-contractuele verplichting voortvloeiende uit of in verband met deze Leveringsvoorwaarden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. 

Deze Leveringsvoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 20 mei 2019.

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: