Garantievoorwaarden

Geeft Verbruggen een verdergaande garantie op goederen?

Nee, Verbruggen geeft geen andere of aanvullende garantie op goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor de betreffende producten.

Als de leverancier geen garantie biedt, wat dan?

Wordt door een leverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeert Verbruggen dat het betreffende goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 24 uur. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende goed. In geval het goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal afnemer het aan Verbruggen retourneren. Verbruggen draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige goed. Tot meer dan dat is Verbruggen niet gehouden. In geen geval is Verbruggen gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van goederen gedurende de garantietermijn.